Agata Algierska
Psychoterapeutka

Absolwentka ASP, ukończyła 4 letnie Studium Psychoterapii i Studium Terapii Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, posiadającego rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jako szkolenie kwalifikujące do uprawiania zawodu psychoterapeuty. Słuchaczka Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Ukończyła także 4,5 letnie akredytowane Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ma za sobą staż kliniczny. Obecnie w szkoleniu coachingowym.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym, korzystając jednocześnie z wiedzy i rozumienia proponowanego przez inne podejścia teoretyczne. Prowadzi konsultacje oraz terapię indywidualną i grupową dorosłych, a także warsztaty i treningi.

Pracę z pacjentami opiera na uważności, otwartości, empatii, refleksji i autorefleksji, dojaśnianiu i rozumieniu aktualnej sytuacji życiowej oraz własnej historii i jej znaczenia, aktywowaniu zasobów i wspieraniu rozwoju.

Pracuje z osobami:

 • W kryzysie,
 • mającymi trudność z przezywaniem bliskości w związkach i potrzebującymi zbudować takie relacje z innymi, które bądą przynosiły spełnienie
 • czującymi osamotnienie, lęk, bezradność i bezsilność,
 • przeżywającymi utratę i żałobę
 • odczuwającymi odrzucenie i brak poczucia własnej wartości
 • doświadczającymi i nie umiejącymi poradzić sobie z nadmiernym napięciem psychicznym bądź fizycznym
 • z osobami, które pragną zmienić postawę wobec siebie i innych, odzyskać poczucie sensu i radości oraz tworzyć bardziej zdrowe i satysfakcjonujące życie

e-mail agata.algierska@opiro.com.pl

Kontakt: + 48 600 893 588
Monika Jędrowska
Psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 197) oraz Polskiego  Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (certyfikat nr 16). Certyfikowana terapeutka pracy z traumą metodą Somatic Expieriencing oraz Soma Embodiment. Asystentka podczas szkolenia Somatic Expieriencing w Polsce (nauczyciele Anne Janzen, Doris Rothbauer, Sonia Gomez). Ukończyła czteroletnie studia podyplomowe „ Profesjonalna Szkoła Psychoterapii” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Instytutem Psychologii Zdrowia PTP oraz szkolenia z zakresu terapii Gestalt (półtoraroczny kurs „Gestalt – terapia holistyczne), Analizy Transakcyjnej (zakończone międzynarodowym egzaminem 101) oraz półtoraroczny kurs „Child sexual abuse within the family” („Wykorzystanie seksualne dzieci na tle rodziny”) w klinice Tawistock w Londynie.

Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w zakresie problemów emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych. Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób dorosłych oraz par przeżywających trudności w związku. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób szkolących się w zawodzie psychotarapeuty, w trakcie certyfikacji. Współpracuje również z Jeżyckim Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

Kluczowe obszary pracy:

 • trudności emocjonalne
 • osamotnienie
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków
 • cierpienia fizyczne i psychiczne
 • destrukcyjne lub nałogowe zachowania
 • depresja, zaburzenia lękowe
 • przemoc
 • trauma relacyjna, szokowa
 • kłopoty w radzeniu sobie ze stresem

e-mail monika.jedrowska@opiro.com.pl

Kontakt: +48 609533904
Anna Wantuła
Psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im A.Mickiewicza. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego): Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej oraz kurs z zakresu Analizy Transakcyjnej. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (EAP holder).
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz psychoterapię grupową pracuje w oparciu o teorie psychodynamiczne, interpersonalne i egzystencjalne. Posiada doświadczenie trenerskie w biznesie, pracowała z młodzieżą realizując warsztaty psychoedukacyjne i profilaktykę uzależnień. Psychoterapię indywidualną oraz grupową realizuje w ramach współpracy z Poradniami Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Poradnią Zdrowia Psychicznego oraz Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym, praktyki prywatnej.

Prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. W swojej pracy jest nastawiona na zapewnienie szacunku i zrozumienia w połączeniu z zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem. Najbliższe jej są metody pracy wywodzące się z nurtu psychoterapii psychodynamicznej.

Pomaga osobom które:

 • doświadczają trudności w tworzeniu i utrzymywaniu trwałych satysfakcjonujących relacji z ludźmi lub najbliższą rodziną, lękają się samotności lub bliskości
 • czują się osamotnione, nierozumiane przez innych, czują, że ich życie traci lub straciło sens
 • w codziennym życiu często są napięte lub w stanie stresu, często przeżywają złość, te stany i uczucia przeszkadzają im w normalnym funkcjonowaniu i w osiąganiu osobistych i zawodowych celów
 • przeżywają w swoim życiu kryzys, doświadczyły nagłych i trudnych zdarzeń z którym nie mogą sobie poradzić
 • w ich obecnym życiu dominuje nastrój depresyjny lub lęk
 • pragną lepiej zrozumieć siebie, własne potrzeby, uczucia i swoje zachowania
 • żyją z osobą uzależnioną i nie wiedzą jak jej pomóc i jak zadbać o siebie

e.mail anna.wantula@opiro.com.pl

Kontakt: +48 600 955 574
Natalia Kuska
Specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Na co dzień pracuję na Całodobowym Oddziale Podwójnej Diagnozy i Leczenia Uzależnień w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, gdzie pełnię funkcję kierownika merytorycznego zespołu terapeutycznego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu. Współpracuję z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu: na Wydziale Anglistyki prowadzę comiesięczne konsultacje; dla studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki organizuję staże kierunkowe oraz pełnię funkcję kierownika specjalizacji dla uczestników specjalizacji z psychologii klinicznej. Współpracuję również z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu, na którym prowadzę zajęcia dla studentów.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2006 r.). Odbyłam kurs podstawowy terapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz liczne szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami, a także z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie „Diagnozy i terapii neuropsychologicznej” na Uniwersytecie im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz specjalizację w zakresie psychologii klinicznej przy Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zakończoną Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

 • Pracuję z osobami dorosłymi, które problemowo używają substancji psychoaktywnych (leki, narkotyki, alkohol, dopalacze) oraz uzależnionymi;

 • Pomagam osobom, które mają problem z ograniczeniem określonych zachowań (np. zakupy, hazard, internet, itp.).

 • Pracuję z partnerkami/partnerami osób uzależnionych chemicznie oraz od nałogowych zachowań, a także z osobami, które wychowały się w domu, który był dotknięty uzależnieniem.

 • Pracuję z osobami borykającymi się z zaburzeniami psychicznymi.

 • Pracuję z osobami, które borykają się z lękiem, depresją, niskim poczuciem własnej wartości, kłopotami w komunikacji, niesatysfakcjonującymi związkami oraz tymi, które potrzebują szeroko rozumianej zmiany.

 • Zajmuję się również psychodiagnostyką: określeniem poziomu funkcjonowania poznawczego, intelektualnego; badaniem stopnia otępienia u osób starszych; badaniem funkcji wykonawczych; badaniami do celów orzeczniczych (ZUS, Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności).

 • Specjalizuję się w pracy indywidualnej oraz grupowej osób dorosłych.

 • Pracuję w nurcie psychodynamicznym, natomiast bliskie są mi również metody pracy wywodzące się z nurtów humanistycznych i egzystencjalnych.

e-mail natalia.kuska@opiro.com.pl

Kontakt:+48 696-306-189"

 

--

Pozdrawiam,
Natalia Kuska 

 

Kontakt: +48 696306189
Ewa Marciniak
Psycholog, psychoterapeutka.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letnie szkolenie uwieńczone certyfikatem Oxford Cognitive Behawioural Therapy oraz Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Uzyskała certyfikat (nr 302) terapeuty poznawczo-behawioralnego nadany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła dwuletnie szkolenie podyplomowe atestowane przez Sekcję Psychoterapii PTP „Podejście systemowe w terapii rodzin” prowadzone w ramach Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii, a także szkolenia w zakresie terapii schematu, uwieńczone tzw. małym certyfikatem ISST (Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematu).
Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz osobowościowych. Prowadziła terapię grupową dla pacjentów przewlekle chorych z kręgu zaburzeń psychotycznych. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

W pracy koncentruje się na terapii krótkoterminowej w oparciu o podejście poznawczo- behawioralne oraz terapii długoterminowej, wykorzystując techniki wyobrażeniowe integrujące procesy poznawczej restrukturyzacji ze schematem. Pracuje zgodnie z kodeksem etycznym PTTPB, pod stałą superwizją.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z osobami, które:

 • cierpią z powodu depresji, przechodzą kryzys, potrzebują psychicznego wsparcia,
 • ujawniają problemy nerwicowe pod postacią zaburzeń lękowych z napadami paniki, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie, lęku społecznego oraz lęku powstałego na skutek przeżytej traumy,
 • doświadczają poczucia niskiej wartości oraz braku satysfakcji w codziennym funkcjonowaniu,
 • mają problemy w relacjach z innymi i/lub nie radzą sobie z własnymi emocjami,
 • z powodu przewlekłego charakteru ujawnianych problemów psychicznych zagrożone są wykluczeniem społecznym.

e-mail ewa.marciniak@litomar.pl

Kontakt: +48 508 088 730
Ewa Karolak
Psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja : psychologia kliniczna, czteroletniej Szkoły Psychoterapii - Centrum Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w Warszawie oraz szkolenia w zakresie Terapii Schematu. Dodatkowo ukończyła czteroletnie szkolenie Terapii Systemowej: terapii par i rodzin, na poziomie podstawowym oraz  zaawansowanym. Brała też udziałw szkoleniach z zakresu Analizy Transakcyjnej.

W pracy terapeutycznej koncentruje się na terapii krótkoterminowej w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne oraz terapię schematu

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z osobami, u których występują objawy:

 • zaburzeń lękowych
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych - natrętnych myśli, przymusu wykonywania czynności
 • depresji, obniżenia nastroju
 • z powodu doświadczania poczucia niskiej wartości
 • z powodu pojawienia się w ich życiu trudnych sytuacji
 • problemów w relacjach z innymi (również w parach, rodzinach)
 • problemów odżywiania
 • problemów związanych kontrolą gniewu, drażliwości

Pracuje również terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą rozwiązując problemy:

 •  zaburzeń rozwoju; m.in. ADHD, autyzm, Zespół Aspergera i inne
 •  zachowania
 •  o podłożu emocjonalnym, m.in. lęki, zaburzenia snu, moczenie nocne, mutyzm

Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami dorosłymi, rodzinami, parami oraz dziećmi. Współpracuje z instytucjami edukacyjno-wychowawczymi, (szkoły, przedszkola) gdzie rozpoznaje i konsultuje problemy wychowawcze, rozwojowe.Pracuje w zespole klinicznym diagnozującym zaburzenia rozwoju u dzieci, młodzieży, współpracując z poradnią zdrowia psychicznego.

Organizuje i prowadzi szkolenia dla rodziców, wychowawców nauczycieli w zakresie problemów wychowawczych oraz związanych z rozwojem dzieci i młodzieży.

e-mail  ewa.karolak@opiro.com.pl

Kontakt: +48 513 073 605
Natalia Rucińska- Wojtkowiak
Psycholog, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów Podyplomowych z Psychoterapii w Warszawie (Profesjonalna Szkoła Psychoterapii przy SWPS) Ukończyła również roczne Studium Umiejętności Pracy z Grupą przy Pracowni Spotkanie w Poznaniu oraz liczne szkolenia psychoterapeutyczne w Instytucie Erikskonowskim. Pracuje w nurcie integracyjnym z osobami dorosłymi, również z parami. Prowadzi terapię w języku angielskim.  Oprócz Ośrodka związana jest z dwoma innymi ośrodkami psychoterapii w Poznaniu oraz z fundacją wspierającą osoby chore onkologicznie i ich rodziny. Wykłada na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.  Przez sześć lata pracowała również w jednym z poznańskich szpitali.

Główne obszary pracy to:

 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia lękowe
 • problemy z poczuciem wartości
 • problemy emocjonalne
 • poczucie osamotnienia
 • problemy w relacjach
 • radzenie sobie ze stresem
 • praca z traumą
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • problemy par/małżeństw.

I am an English speaking therapist also.

e-mail n.a.rucinska@gmail.com

Kontakt: +48 603097027
Katarzyna Działa-Pawłowska
Psycholog, psychoterapeutka,certyfikowany psychoonkolog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła czteroletnie szkolenie z Terapii Poznanawczo-Behawioralnej w CTPB w Warszawie.  Ukończyła szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania.

Certyfikowany psychoonkolog ( Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego nr. 78). Uzyskała certyfikat  terapeuty Programu Simontona .

Na co dzień pracuje z osobami chorymi przewlekle w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu.

W latach 2003-2007 pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 2007 r współpracuje z Akademią Walki z Rakiem w Poznaniu (obecnie Stowarzyszenie Psyche-Soma-Polis), w której  założyła pierwszą w Poznaniu grupę wsparcia dla osób będących w żałobie.

 Prowadzi terapię indywidualną i grupową, udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i terapeutyczne.

W pracy terapeutycznej koncentruje się na terapii krótkoterminowej w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne. Swoją pracę poddaje superwizji.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego

Pracuje z osobami które:

 • zauważają u siebie spadek aktywności, utratę zainteresowania przyjemnościami, odczuwają niechęć do działania
 • doświadczają zaburzeń lękowych z napadami paniki, lęku uogólnionego, lęku o zdrowie, lęku społecznego
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi, lękają się samotności lub bliskości
 • doświadczają stresu i nerwowości
 • są w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują wsparcia i pomocy
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • borykają się z  bezsennością
 • pragną poprawić poczucie jakości swojego życia
 • kobietami które potrzebują wsparcia przed lub po porodzie
 • pragną lepiej poznać siebie zrozumieć swoje wybory
 • chorują przewlekle, somatycznie
 • przeżywają żałobę po stracie bliskiej osoby

e-mail k.dziala.pawlowska@gmail.com

Kontakt: + 48 604 995 911
Dominika Józefina Górska
Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła kurs z zakresu Analizy Transakcyjnej. Odbyła liczne szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu. Posiada certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień. Pracuje w Przychodni Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie  seksuologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego) w Warszawie .

Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzenia psychoterapii indywidualnej długoterminowej i krótkoterminowej, psychoterapii grupowej, warsztatów psychoedukacyjnych,  konsultacji psychologicznych oraz z obszaru szeroko pojętych uzależnień (alkohol, leki, hazard, zakupocholizm, seks, pornografia itp. )

Pracuje w oparciu o teorie psychodynamiczne, interpersonalne i egzystencjalne.

Pracuje z osobami, które:

 • przeżywają trudności emocjonalne
 • mają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących związków
 • zauważają powtarzające się niszczące wzorce swoich zachowań, chciałyby je zrozumieć i zmienić
 • zaważają u siebie destrukcyjne lub nałogowe zachowania,
 • problemowo używają substancji psychoaktywnych (leki, narkotyki, alkohol, dopalacze) oraz uzależnionymi
 • żyją w bliskich relacjach z osobami uzależnionymi
 • chciałyby pełniej żyć dzięki lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji, zachowań i potrzeb
 • cierpią na lęki, obniżenie nastroju, depresje
 • doświadczały lub doświadczają przemocy i nadużycia w rodzinie
 • mają kłopoty z zaburzeniami jedzenia

e-mail: jozefinag@wp.pl

Kontakt: + 48 660456427
Magdalena Starkowska
specjalista psychologii klinicznej

Ukończyła  psychologię na UAM w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna, program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, podstawowy kurs terapii systemowej- indywidualnej i rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz  czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Wiedzę psychoterapeutyczną poszerzała o liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii (metody diagnostyczne w otępieniach).

Udziela pomocy psychologicznej, konsultacji diagnostycznych w obszarze funkcjonowania poznawczego osób dorosłych. Prowadzi  psychoterapię indywidualną oraz warsztaty psychologiczno-edukacyjne na dziennym oddziale psychiatrycznym w ramach współpracy z poradnią zdrowia psychicznego Katharsis w Poznaniu. Od wielu lat związana jest z Ośrodkiem Badań Klinicznych Neurokard głównie w chorobie Alzheimera.

W poznawaniu, rozumieniu i prowadzeniu terapeutycznym pacjentów odwołuje się  głównie  do podejścia Ericksonowskiego, korzystając również w innych nurtów: humanistyczno-egzystencjalnego i systemowego. Pomaga odnaleźć pacjentom ich twórczy potencjał i zasoby do lepszego rozumienia siebie i innych, radzenia sobie z  trudnościami i pełniejszego życia.

Pracuje z osobami :

 • doświadczającymi depresji, lęku, impasu, zagubienia w życiu,
 • przeżywającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi,
 • w kontekście różnego rodzaju kryzysów: sytuacyjnych, zdrowotnych,  rozwojowych, egzystencjalnych.

Nieodłączną częścią jej pracy zawodowej jest regularna superwizja oraz rozwój osobisty.

e-mail: m.starkowska@op.pl

Kontakt: +48 501 890 644
Monika Puszyk
Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana terapeutka traumy metodą Somatic Experiencing®, seksuolog w procesie certyfikacji.

Absolwentka psychologii i studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin, obecnie jest w trakcie dalszego szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła również m.in. „Trening ponownej oceny i restrukturyzacji postaw wobec seksualności” oraz liczne szkolenia specjalistyczne z zakresu seksualności w terapii indywidualnej, par i rodzin  Specjalizuje się w obszarze różnorodności płciowej i seksualnej (ang. Gender and Sexual Diversity, GSD). Ma doświadczenie w diagnostyce w kierunku transpłciowości oraz pracy terapeutycznej z osobami LGBT+. Współpracuje z poznańskim Stowarzyszeniem Grupa Stonewall, prowadząc grupy wsparcia dla osób transpłciowych oraz rodziców osób nieheteronormatywnych.

Udziela wsparcia psychologiczno-seksuologicznego opierając się przede wszystkim na podejściu systemowo-narracyjnym, wzbogacając je zdobyczami innych podejść teoretycznych, włączając także elementy pracy z ciałem.

Wspiera osoby, które:

 • doświadczyły traumy szokowej, relacyjnej
 • poszukują lepszych sposobów radzenia sobie ze stresem i napięciem
 • mają trudności w obszarze poczucia własnej wartości
 • zmagają się z depresją, lękiem i innymi stanami emocjonalnymi utrudniającymi codzienne funkcjonowanie
 • chcą w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje partnerskie i rodzinne
 • doświadczają trudności w funkcjonowaniu seksualnym, pragną wzmacniać i rozwijać swój seksualny potencjał
 • pragną wejść w lepszy kontakt i pogłębiać dobrą relację ze swoim ciałem
 •  przeżywają trudności związane z tożsamością płciową i seksualną
 • mają wątpliwości dotyczące rozwoju psychoseksualnego swoich dzieci, chciałyby w lepszy sposób wspierać swoich członków rodziny i bliskich w przebiegu tego rozwoju

e-mail mpuszyk@gmail.com

Kontakt: +48 518 526 543
Aleksandra Pardel

Terapia indywidualna, terapia par

Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka w procesie szkolenia.

Obecnie w trakcie 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (ośrodek szkolący rekomendowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Terapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) i podyplomowego studium pedagogicznego (UAM). Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, szkolenie z psychoterapii opartej na mentalizacji (MBT) - stopień podstawowy i zaawansowany certyfikowane przez Anna Freud Centre, kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), szkolenie z Dialogu Motywującego w pracy z grupą, liczne szkolenia z terapii uzależnień behawioralnych oraz różnych aspektów psychoterapii grupowej i indywidualnej.

Mam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej, warsztatów psychoedukacyjnych dla dorosłych i młodzieży oraz konsultacji psychologicznych zdobywane w czasie staży w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych (w Poznaniu, Swarzędzu, Toruniu i Sopocie), pracy na oddziale dziennym leczenia uzależnień oraz w poradniach w Poznaniu i Kościanie.

Aktualnie prowadzę konsultacje, terapię indywidualną, par i grupową w ramach współpracy z poradniami zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień w Poznaniu, jak również w prywatnym gabinecie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Pracuję indywidualnie z osobami:

- doświadczającymi trudności emocjonalnych i relacyjnych powiązanych z używaniem substancji (alkohol, narkotyki, leki) lub nałogowymi zachowaniami (tzw. uzależnienia behawioralne: zakupoholizm, pracoholizm, nałogowe objadania się, nadmiarowe korzystanie z internetu, telefonu, pornografii, itp.)

- cierpiącymi z powodu skutków nałogu członka rodziny lub innej bliskiej osoby

- mającymi doświadczenie dorastania w rodzinie, w której występował ten problem

- doświadczającymi problemów związanych z zaburzeniami lękowymi lub nastroju

-mającymi trudności w relacjach z innymi, kłopot ze stworzeniem lub utrzymaniem satysfakcjonujących relacji

- cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości

- znajdującymi się w kryzysie życiowym

 

Zapraszam również pary, które:

- doświadczają kryzysu w związku

- chciałyby przyjrzeć się swojej relacji i zrozumieć pojawiające się trudności

- pracują nad poprawą komunikacji z partnerem

- w relacji doświadczają problemu nałogu

 

Kontakt:

e-mail: pardel.aleksandra@gmail.com

tel.: +48 605 116 414

 

Kontakt: +48605116414
Justyna Mingielewicz
Psycholożka, psychoterapeutka

Absolwentka psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (kierunek psychologia kliniczna) i absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „Intra”. W trakcie szkolenia na terapeutkę pracy z traumą metodą Somatic Expieriencing prowadzonego przez Instytut Terapii Psychosomatycznej. Ukończyła studia podyplomowe „Doradztwo zawodowe i personalne” na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz szkołę trenerską w certyfikowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Pracownii „Spotkanie” w Poznaniu.

Zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej w zakresie problemów emocjonalnych, zdrowotnych, rodzinnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz par przeżywających trudności w związku.

Kluczowe obszary pracy:

- trudności emocjonalne

- poczucie pustki

- stany depresyjne

- zaburzenia nastroju

- zaburzenia lękowe

- problemy w relacjach

- poczucie obciążenia w związku z przeżywanym stresem

- wsparcie po przeżytej traumie

- chęć rozwoju osobistego

e-mail justynamingielewicz@gmail.com

Kontakt: +48 608301029
Ewa Bareła

Współpraca

Certyfikowany coach CoachWise™ na poziomie PCC ICF. Doradca zawodowy, mentor. Konsultant  Testu Kariery Crown.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 20 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk w dziedzinie rozwoju osobistego i zawodowego. Jest certyfikowanym konsultantem testu Kompas Kariery Crown (Career Direct™), profilującego osobowość, zainteresowania, talenty i wartości w celu wskazania optymalnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Prowadzi life coaching, coaching kariery oraz poradnictwo zawodowe. Wykłada coaching i doradztwo zawodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i na Uniwersytecie Łódzkim.

Ukończyła programy szkoleniowe akredytowane przez International Coach Federation - CoachWise EssentialsTM oraz CoachWise EquippedTM. Posiada międzynarodową akredytację coachingową na poziomie PCC ICF. W swojej pracy wykorzystuje różne narzędzia psychometryczne (testy osobowościowe) do wspierania rozwoju i samoświadomości klienta.

Posiada wysokie umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów i budowania trwałych relacji, wysokie standardy etyczne. Cechuje ją wiara w klienta,pozytywne podejście do ludzi, optymizm, wytrwałość w dążeniu do celu, odpowiedzialność. Angażuje się w różne działania wolontariackie. Praca z ludźmi jest jej pasją.

Test Kompas Kariery Crown wykorzystuje w pracy z:

 • gimnazjalistami (uczniami klas trzecich) stojącymi przed wyborem szkoły średniej i profilu klasy
 • licealistami stojącymi przed wyborem przedmiotów maturalnych i kierunku studiów
 • studentami stojącymi przed wyborem pracy
 • osobami pracującymi, które czują, że nie są na właściwym miejscu w swoim życiu zawodowym, nie wykorzystują    swojego potencjału i chciałyby dokonać świadomej zmiany na swojej ścieżce kariery
 • osobami stojącymi przed wyborem nowego stanowiska pracy, nowej roli, przed awansem
 • osobami doświadczającymi wypalenia zawodowego
 • tak naprawdę ze wszystkimi zainteresowanymi głębszym poznaniem i zrozumieniem siebie w celu dalszego osobistego i zawodowego rozwoju.

e-mail barela.ewa@gmail.com

Kontakt: +48 663 224 442
Dagmara Dudzik
Psychiatra

" Lekarz specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem w pomocy w problemach związanych z samopoczuciem i zdrowiem psychicznym osób dorosłych.  Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach psychiatrycznych  : Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, Szpital MSW w Poznaniu, Szpital MSW w Jeleniej Górze - Cieplicach, na oddziale detoksykacji (OLAZA Szpitala im. F. Raszei w Poznaniu, poradniach zdrowia psychicznego oraz w ramach prywatnej praktyki.

Zajmuje się diagnozą i leczeniem wszelkich zaburzeń o podłożu psychicznym :  zaburzeń afektywnych, psychotycznych ,zaburzeń odżywiania,  nerwic, zaburzeń związanych ze stresem, psychosomatycznych, zaburzeń pamięci, wieku podeszłego, uzależnień czy tez kryzysów życiowych."

 

Kontakt: 602484401
Marta Grzechowiak
Lekarz, specjalista psychiatra, mgr psychologii
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, wydział lekarski (2004). W latach 2006 - 2016 pracowała w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2007 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponadto w 2008 roku ukończyła psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna. W 2011 zdobyła tytuł specjalisty psychiatry. Odbyła kurs zaawansowany psychoterapii systemowej, organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, zajmuje się jednak farmakoterapią.

e-mail: marta.grzechowaiak@interia.pl

Kontakt: 794108664
Marceli Kwaśniewski

Mediator Polskiego Centrum Mediacji, wiceprezes Oddziału w Poznaniu, certyfikat mediatora 1775/12/2011.

Prowadzi postępowania mediacyjne specjalizując się w mediacjach rodzinnych ( w tym transgranicznych) i rówieśniczych.  Obejmują one szeroko rozumiane konflikty rodzinne (formalne, finansowe, emocjonalne) oraz konflikty rówieśnicze (w tym szkolne).  Absolwent kulturoznawstwa i europeistyki oraz Specjalistycznego Szkolenia na Mediatora PCM swoją wiedzę uzupełnia podczas szkoleń i warsztatów, („Wzmocnienie ochrony praw ofiary” 2014)  poszerzając także swoje doświadczenie w projektach dedykowanych mediacji („Wparcie dla rodzin w kryzysie” 2015).

Mediator wpisany na listę mediatorów w sprawach rodzinnych , nieletnich i karnych przy prezesie Sądu Okręgowego w Poznaniu.

e-mail: marceli.kwasniewski@gmail.com

Kontakt: +48 509 955 925
 
© 2014 Opiro.com.pl | Strona wykonana i wspierana przez Blacom.pl